• 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

 

 2022 rok

Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1 Zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infrastruktury instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego PDF 31 stycznia 2022 r.
2 Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia  27 stycznia 2022 r.  w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących nadzoru Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nad przygotowaniem dróg publicznych na potrzeby obrony państwa

 PDF  

PDF 

1 lutego 2022 r.
3 Decyzja nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 23 lutego 2022 r.
4 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych mających zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4, które mają zastosowanie przy ocenie spełnienia przez statki wymagań technicznych, oraz daty rozpoczęcia ich stosowania

PDF

PDF

24 lutego 2022 r.
5 Decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

PDF

8 marca 2022 r.
6 Zarządzenie nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady eksperckiej do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

PDF

24 marca 2022 r.
7 Zarządzenie nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania i zadań Pełnomocnika ministra Infrastruktury do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

PDF

24 marca 2022 r.
8 Zarządzenie nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

PDF

29 marca 2022 r.
9 Decyzja nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

PDF

30 marca 2022 r.
10 Decyzja nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

PDF

4 maja 2022 r.
11 Zarządzenie nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego Ministra Infrastruktury do spraw opracowania projektu programu wieloletniego rozwijającego „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku”

PDF

16 maja 2022 r.
12 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 24 maja 2022 r.
13 Zarządzenie nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu PDF 25 maja 2022 r.
14 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2021 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji PDF 27 maja 2022 r.
15 Zarządzenie nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów PDF 3 czerwca 2022 r.
16 Zarządzenie nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw organizacji uroczystości otwarcia Drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską 

PDF

3 czerwca 2022 r.
17 Zarządzenie nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji kandydatów na audytorów
PDF 6 czerwca 2022 r.
18

Zarządzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wypracowania porozumienia sektorowego na rzecz funkcjonowania i rozwoju polskich portów morskich o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz przystani morskich 

PDF 10 czerwca 2022 r.
19

Zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu i trybu jej pracy

PDF 10 czerwca 2022 r.
20

Decyzja nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

PDF 14 czerwca 2022 r.
21

Decyzja nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

PDF 1 lipca 2022 r.
22

Zarządzenie nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika ds. HNS

PDF 12 lipca 2022 r.
23

Zarządzenie nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie konkursu „CPK Innowacje”

PDF 21 lipca 2022 r.
24 Zarządzenie nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Rady do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego PDF 21 lipca 2022 r.
25 Zarządzenie nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu nadzoru nad przedsiębiorstwem państwowym "Porty Lotnicze" PDF 5 sierpnia 2022 r.
26 Zarządzenie nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie odwołania i zniesienia Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych PDF 5 sierpnia 2022 r.
27 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 9 sierpnia 2022 r.
28 Zarządzenie nr 18 Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury PDF 12 sierpnia 2022 r.
29 Decyzja nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 23 sierpnia 2022 r.
30 Zarządzenie nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Politechnice Morskiej w Szczecinie PDF 24 sierpnia 2022 r.
31 Zarządzenie nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 6 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Gdyni PDF 7 września 2022 r.
32 Zarządzenie nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ustalenia podziału prac w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury PDF 23 września 2022 r.
33 Zarządzenie nr 22 Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Unijnych Projektów Transportowych

PDF

PDF

28 września 2022 r.
34 Decyzja nr 18 Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

PDF

14 października 2022 r.
35 Zarządzenie nr 23 Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu w sektorze transportu

PDF

18 października 2022 r.
36 Zarządzenie nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury

PDF

28 października 2022 r.
37 Zarządzenie nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia podziału prac kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury

PDF

29 listopada 2022 r.
38 Decyzja nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

PDF

30 listopada 2022 r.
39 Zarządzenie nr 26 Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetu państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

20 grudnia 2022 r.
40 Zarządzenie nr 27 Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infrastruktury instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

PDF

PDF

22 grudnia 2022 r.
41 Decyzja nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

PDF

27 grudnia 2022 r.

 

Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1 Zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury PDF 08-01-2021
2 Decyzja nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 14-01-2021
3 Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu w Ministerstwie Infrastruktury PDF 15-01-2021
4 Decyzja nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 25-01-2021
5 Zarządzenie nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie określenia regulaminu Rady Żeglugi Śródlądowej PDF 01-02-2021
6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M027 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN), sporządzonej w Genewie dnia 26 maja 2000 r. PDF 01-02-2021
7 Zarządzenie nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury PDF 05-02-2021
8 Decyzja nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 05-02-2021
9 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M333 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 09-02-2021
10 Obiweszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M334 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 09-02-2021
11 Zarządzenie nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Infrastruktury oraz w jednostkach budżetowych funkcjonujących w częściach budżetu państwa 21, 22, 39 i 69

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

12-02-2021
12 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wykazu dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej PDF 16-02-2021
13 Zarządzenie nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu w sektorze transportu PDF 18-03-2021
14 Zarządzenie nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Monitorowania Zagrożeń PDF 18-03-2021
15 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych mających zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4, które mają zastosowanie przy ocenie spełnienia przez statki wymagań technicznych oraz daty rozpoczęcia ich stosowania

  PDF  

 PDF

22-03-2021
16 Zarządzenie nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie  utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego   PDF    22-03-2021
17 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wejścia w życie Wielostronnej umowy specjalnej RID 1/2021 zawartej na podstawie Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. PDF 22-03-2021
       
18 Zarządzenie nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad i procedur wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

PDF

PDF

PDF

25-03-2021
19 Decyzja nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 08-04-2021
20 Zarządzenie nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, gospodarka wodna, transport oraz żegluga śródlądowa

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

27-04-2021
21 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M336 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 27-04-2021
22 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2021 r.w sprawie wejścia w życie Umów wielostronnych M028 oraz M029 zawartych na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN), sporządzonej w Genewie dnia 26 maja 2000 r. PDF 29-04-2021
23 Zarządzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu stałego dyżuru

PDF

PDF

PDF

29-04-2021
24 Zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych oraz programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów PDF

04-05-2021

 

25 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań techniczych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 14-05-2021
26 Decyzja nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 20 maja 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 20-05-2021
27 Zarządzenie nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zasad organizacji  i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury nadzoru nad instytutami badawczymi

PDF

PDF

31-05-2021
28 Decyzja nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 08-06-2021
29 Zarządzenie nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w działach administracji rządowej, którymi kieruje Minister Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

16-06-2021
30 Zarządzenie nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji budżetu dla części 21, 22, 39 i 69 

PDF

PDF

18-06-2021
31 Decyzja nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 18-06-2021
32 Zarządzenie nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków PDF 02-07-2021
33 Decyzja nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 22-07-2021
34 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających stwierdzenie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 10-08-2021
35 Decyzja nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 13-08-2021
36 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu instytucji klasyfikacyjnych uznanych przez Komisję Europejską PDF 16-08-2021
37 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności inspekcyjnych PDF 16-08-2021
38 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu podmiotów upoważnionych do wykonywania pomiaru statku PDF 16-08-2021
39 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M338 zawartej na podstawie Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 03-09-2021
40 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwot tych dotacji PDF 15-09-2021
41 Zarządzenie nr 18 Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury PDF 16-09-2021
42

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wejścia w życie Wielostronnej umowy specjalnej RID 4/2021 zawartej na podstawie Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

PDF 17-09-2021
43 Zarządzenie nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetu państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

20-09-2021
44 Decyzja nr 23 Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 21-09-2021
45 Zarządzenie nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie PDF 27-09-2021
46 Zarządzenie nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 21, 22, 39 i 69, dysponenta Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dysponenta Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

30-09-2021
47 Zarządzenie nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania Polskiego Komitetu Wielkich Zapór POLCOLD PDF 30-09-2021
48 Zarządzenie nr 22 Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz jej siedziby PDF 14-10-2021
49 Decyzja nr 28 Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

PDF

19-10-2021
50 Decyzja nr 29 Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 08-11-2021
51 Decyzja nr 31 Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 17-11-2021
52 Zarządzenie nr 23 Ministra Infratsruktury z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw Ruchu Rowerowego i Bezpieczństwa Ruchu Drogowego PDF 09-12-2021
53 Decyzja nr 32 Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 14-12-2021
54 Zarządzenie nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Infrastruktury z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021 - 2025 PDF 15-12-2021
55 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska oraz gospodarka wodna

PDF

PDF

PDF

PDF

21-12-2021
56 Zarządzenie nr 26 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opisu systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

 

21-12-2021
57 Zarządzenie nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia i powołania Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych PDF 22-12-2021
58 Zarządzenie nr 27 Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Ministra Infrastruktury do spraw organizacji Igrzysk Europejskich w 2023 roku PDF 30-12-2021
Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
       
1 Zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu PDF 10-01-2020
2 Decyzja nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 24-01-2020
3 Decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 18-02-2020
Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury PDF 19-02-2020
5   Zarządzenie nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

PDF

PDF

PDF

21-02-2020
6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M300 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. PDF 26-02-2020
7 Zarządzenie nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia działowego w działach administracji rządowej łączność oraz transport pod kryptonimem "Infrastruktura-19" PDF 02-03-2020
8 Zarządzenie nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustalenie podziału pracy w kierownictwie MInisterstwa Infrastruktury PDF 03-03-2020
9 Zarządzenie nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2020 roku

PDF

PDF

11-03-2020
10 Decyzja nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 11-03-2020
11 Zarządzenie nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

16-03-2020
12 Zarządzenie nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia działowego w działach administracji rządowej łączność oraz transport pod kryptonimem "Infrastruktura-19" PDF 17-03-2020
13 Decyzja nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2021 r. PDF 18-03-2020
14 Zarządzenie nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegająych się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

18-03-2020
    15     Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 324 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

PDF

PDF

PDF

26-03-2020
16 Zarządzenie nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Unijnych Projektów Transportowych

PDF

PDF

PDF

31-03-2020
17 Zarządzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu w sektorze transportu PDF 06-04-2020
18 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 327 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

PDF

PDF

PDF

07-04-2020
19 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 326 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

PDF

PDF

PDF

09-04-2020
20 Decyzja nr 6 Ministra Infratsruktury z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 17-04-2020
21 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wejścia w życie Wielostronnej umowy specjalnej RID 3/2020 zawartej na podstawie Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

PDF

PDF

PDF

29-04-2020
22 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wejścia w życie Wielostronnej umowy specjalnej RID 1/2020 zawartej na podstawie Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

PDF

PDF

PDF

29-04-2020
23 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wejścia w życie Wielostronnej umowy specjalnej RID 4/2020 zawartej na podstawie Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

PDF

PDF

PDF

29-04-2020
24 Zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw wsparcia Ministra Skarbu Państwa w procesie notyfikacji pomocy publicznej udzielonej spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PDF 21-05-2020
25 Zarządzenie nr 13 MInistra Infrastruktury z dnia 22 maja 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania nowego systemu poboru opłat dla pojazdów ciężkich i lekkich PDF 22-05-2020
26 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwot tych dotacji PDF 29-05-2020
27 Zarządzenie nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2020 r.  w sprawie wprowadzenia do stosowania Wytycznych Ministra Infrastruktury do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej łączność oraz transport na rok 2020

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

01-06-2020
28 Decyzja nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 04-06-2020
29 Zarządzenie nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniejące zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń PDF 07-07-2020
30 Zarządzenie nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie planów operacyjnych funkcjonowania oraz planów funkcjonowania przedsiebiorców w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

PDF

PDF

 

29-07-2020

 

31 Zarządzenie nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego PDF 04-08-2020
32 Zarządzenie nr 18 Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu w Ministerstwie Infrastruktury PDF 14-08-2020
33 Zarządzenie nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych PDF 18-08-2020
34 Decyzja nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 24-08-2020
35 Decyzja nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 03-09-2020
36 Zarządzenie nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 26 i 39, dysponenta Funduszu Dróg Samorządowych oraz dysponenta Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o chrakterze użyteczności publicznej w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

07-09-2020
37 Zarządzenie nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetowych państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury PDF 15-09-2020
38 Decyzja nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

 

18-09-2020
39 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia Zasad Zarządzania

PDF

PDF

PDF
25-09-2020
40 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M330 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

PDF

PDF

13-11-2020
41 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M331 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 20-11-2020
       
42 Decyzja nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Infrastruktury PDF 26-11-2020
43 Zarządzenie nr 22 Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o wsparcie finansowe dla właściceli albo armatorów jachtów komercyjnych z których są prowadzone połowy rekreacyjne PDF 30-11-2020
       
44 Zarządzenie nr 23 Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury PDF 07-12-2020
45 Zarządzenie nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych PDF 07-12-2020
46 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadznia badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 14-12-2020
47 Decyzja nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 16-12-2020
48 Zarządzenie nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy regulacji zniesionego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Infratsruktury w zakresie zasad rachunkowości obowiązujących przed dniem przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury PDF 30-12-2020
49 Zarządzenie nr 26 Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infratsruktury instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

PDF

PDF

30-12-2020
          
Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1 Decyzja nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r.       PDF      2019-01-07
2 Decyzja nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-01-09
3

Zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

PDF 2019-01-21
4 Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Unijnych Projektów Transportowych

PDF

PDF

2019-01-21
5 Decyzja nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2019-01-28
6 Zarządzenie nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia i powołania Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych oraz programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów PDF 2019-01-28
7 Decyzja nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-02-01
8 Zarządzenie nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw analizy dokumentacji dotyczącej prywatyzacji spółek PKP Energetyka S.A. oraz Polskie Koleje Linowe S.A. PDF 2019-02-18
9 Decyzja nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r.     PDF     2019-02-19
10 Zarządzenie nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2019 r.

PDF

PDF

2019-02-19
11 Zarządzenie nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie szkolenia obronnego w działach administracji rządowej łączność oraz transport

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2019-02-19
12 Decyzja nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia  rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2019-02-28
13 Decyzja nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-03-08
14 Zarządzenie nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2019-03-21
15  Decyzja nr 14 MInistra Infrastruktury z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 2019-03-25
16 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej - łączność oraz transport

PDF

PDF

PDF

2019-03-27
17 Zarządzenie nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Opisu systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2019-03-27
18 Zarządzenie nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Rady do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego PDF 2019-03-29
19 Zarządzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury PDF 2019-04-12
20 Zarządzenie nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania propozycji modyfikacji wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) PDF 2019-04-12
21 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/01/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2019-04-19
22 Decyzja nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-04-19
23 Decyzja nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2019-04-29
24 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/02/2019 z postępowania w sprawie wypadku

PDF

PDF

2019-05-16
25 Zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Rady do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego PDF 2019-05-23
26 Zarządzenie nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury PDF 2019-05-23
27 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 2019-05-23
28  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwot tych dotacji PDF 2019-05-23
29 Decyzja nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-05-28
30 Zarządzenie nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministertswa Infrastruktury PDF 2019-06-07
31 Zarządzenie nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie konkursu "CPK Innowacje" PDF 2019-06-10
32 Decyzja nr 26 Ministra Infrastruktury z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-07-01
33 Zarządzenie nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania Rady eksperckiej do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej PDF 2019-07-04
34 Decyzja nr 27 Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2019-07-11
35 Zarządzenie nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu PDF 2019-07-18
36 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunkow lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 2019-07-18
37 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/04/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2019-07-31
38 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 321 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia  30 września 1957 r.

PDF

PDF

2019-08-01
39 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/03/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2019-08-01
40 Decyzja nr 30 Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczkow pocztowych na 2019 r. PDF 2019-08-12
41 Decyzja nr 31 Ministra Infrastruktury z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-08-20
42 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 318 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia  30 września 1957 r. PDF 2019-08-23
43 Zarządzenie nr 18 Ministra Infrastruktury z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 26 i 39, dysponenta Funduszu Dróg Samorządowych oraz dysponenta Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2019-09-13
44 Decyzja nr 33 Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-09-23
45 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Raportu Rocznego za 2018 rok z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

PDF

PDF

2019-09-30
46 Zarządzenie nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetu państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

2019-10-04
47 Zarządzenie nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych PDF 2019-10-09
48 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/05/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2019-10-25
49 Decyzja nr 34 Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-10-29
50 Decyzja nr 35 Ministra Infrastruktury z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2019-11-22
51 Decyzja nr 36 Ministra Infrastruktury z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 2019-11-22
52 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 2019-12-02
53 Zarządzenie nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Infrastruktury z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020 PDF 2019-12-10
54 Decyzja nr 37 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

PDF

2019-12-18
Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1 Decyzja Nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-01-25
2 Zarządzenie Nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych PDF 2018-02-01
3 Decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponenetem jest Minister Infrastruktury PDF 2018-02-14
4 Decyzja Nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-02-14
5 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej  Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/05/2017 z postępowania w sprawie wypadku kolejowego

PDF

PDF

2018-02-15
6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej  Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/03/2017 z postępowania w sprawie incydentu kolejowego

PDF

PDF

2018-02-15
7 Decyzja Nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-03-01
8 Decyzja Nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-03-12
9 Decyzja Nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-03-26
10 Decyzja Nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2018-03-29
11 Decyzja Nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-04-20
12 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej PDF 2018-04-25
13 Decyzja Nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-04-26
14 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej  Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/01/2018 z postępowania w sprawie poważnego wypadku kolejowego

PDF

PDF

2018-05-14
15 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej  Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/02/2018 z postępowania w sprawie poważnego wypadku kolejowego

PDF

PDF

2018-05-14
16 Decyzja Nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-05-29
17 Decyzja Nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-06-11
18 Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie szkolenia obronnego w działach administracji rządowej transport oraz łączność

PDF

PDF

2018-06-14
19 Zarządzenie Nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury PDF 2018-06-21
20 Decyzja Nr 26 Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-06-26
21 Zarządzenie Nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń PDF 2018-06-27
22 Decyzja Nr 27 Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-06-28
23 Zarządzenie Nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego PDF 2018-07-11
24 Decyzja Nr 28 Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-07-12
25 Zarządzenie Nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu nadzoru nad przedsiębiorstwem państwowym "Porty Lotnicze" PDF 2018-07-27
26 Zarządzenie Nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących nadzoru Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nad przygotowaniem dróg publicznych na potrzeby obrony państwa PDF 2018-07-27
27 Zarządzenie Nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury PDF 2018-07-30
28 Zarządzenie Nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury PDF 2018-08-02
    29     Decyzja Nr 29 Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.     PDF 2018-08-07
   30     Zarządzenie Nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie systemu stalego dyżuru

PDF

PDF

PDF

2018-08-07
31 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 299 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 2018-08-13
32 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru producenta blankietów dokumentów komunikacyjnych PDF 2018-08-31
  33   Decyzja Nr 30  Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-08-31
34 Decyzja Nr 31 Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-09-04
35 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej  Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/03/2018 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2018-09-05
36 Zarządzenie Nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu w Ministerstwie Infrastruktury PDF 2018-09-12
37 Zarządzenie Nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 26 i 39 w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

2018-09-14
38 Zarządzenie Nr 15 Ministra infrastruktury z dnia 14 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do wykonywania niektórych czynności w sprawach wynikających z przepisów Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 2018-09-17
39 Zarządzenie Nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Infrastruktury oraz w jednostkach budzetowych funkcjonujacych w częsciach budżetu państwa 26 i 39 PDF 2018-09-17
40 Zarządzenie Nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infrastruktury instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

PDF

PDF

PDF

PDF

2018-09-25
41 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2018 r. w sprawie Raportu Rocznego z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

PDF

PDF

2018-10-03
42 Decyzja Nr 32 Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-10-17
43 Zarządzenie Nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania wdrożenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) PDF 2018-10-17
44 Decyzja Nr 34 Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-10-19
45 Zarządzenie Nr 18 Ministra Infrastruktury z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetu państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury PDF 2018-10-24
46 Zarządzenie Nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury nadzoru nad instytutami badawczymi PDF 2018-10-25
47 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/04/2018 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2018-10-29
48 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/05/2018 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2018-10-29
49 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 2018-10-29
50 Zarządzenie Nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika do spraw otwartości danych w Ministerstwie Infrastruktury. PDF 2018-10-31
51 Zarządzenie Nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad PDF 2018-11-09
52 Decyzja Nr 35 Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2018 r zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-11-19
     53     Zarządzenie Nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie procedury planowania i realizacji budżetu dla części 26 i 39 PDF 2018-11-23
 54 Decyzja Nr 36 Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-11-29
55 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/6/2018 z postępowania w sprawie wypadku

PDF

PDF

2018-11-30
56 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/07/2018 z postępowania w sprawie wypadku

PDF

PDF

2018-11-30
57 Decyzja Nr 37 Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-12-05
58 Zarządzenie Nr 22 Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Infrastruktury z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 PDF 2018-12-10
59 Zarządzenie Nr 23 Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infrastruktury instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

PDF

PDF

2018-12-12
60 Zarządzenie Nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych PDF 2018-12-21