Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisach internetowych Ministerstwo Infrastruktury

Ochrona prywatności 

Ministerstwo Infrastruktury  ("MI") przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe administrowane przez MI (zwane dalej "Serwisami"). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisami. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisów przeznaczone są wyłącznie na użytek MI.

Administrowanie Serwisami

Czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem Dziennika Urzędowego Ministra Infrastruktury zapewnia komórki organizacyjne odpowiedzialna za Informatyke w Ministerstwie Infrastruktury.

Gromadzenie danych

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników Serwisów gromadzone są na dwa sposoby

 • informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych, 
 • informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – wśród nich mogą być:
  • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi,  dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, 
  • adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią, 
  • pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

 

Mechanizm cookies

 • Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów.
 • Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 • Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisów.
 • Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
 • MI przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
  • właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb użytkowników,
  • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
  • tworzenia statystyk oglądalności Serwisów.
 • Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów.

Wykorzystywanie danych

 • Dane zbierane w ramach naszych Serwisów służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisów.
 • Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami MI. Jednakże dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.
 • Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisów, MI może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
 • MI zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Bezpieczeństwo 

 • Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. 
 • Serwisy jednak zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. 

Zmiany

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w Serwisach, zamieścimy odpowiednią informację na tej podstronie.

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1 Zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury PDF 08-01-2021
2 Decyzja nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 14-01-2021
3 Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu w Ministerstwie Infrastruktury PDF 15-01-2021
4 Decyzja nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 25-01-2021
5 Zarządzenie nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie określenia regulaminu Rady Żeglugi Śródlądowej PDF 01-02-2021
6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M027 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN), sporządzonej w Genewie dnia 26 maja 2000 r. PDF 01-02-2021
7 Zarządzenie nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury PDF 05-02-2021
8 Decyzja nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 05-02-2021
9 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M333 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 09-02-2021
10 Obiweszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M334 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 09-02-2021
11 Zarządzenie nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Infrastruktury oraz w jednostkach budżetowych funkcjonujących w częściach budżetu państwa 21, 22, 39 i 69

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

12-02-2021
12 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wykazu dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej PDF 16-02-2021
13 Zarządzenie nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu w sektorze transportu PDF 18-03-2021
14 Zarządzenie nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Monitorowania Zagrożeń PDF 18-03-2021
15 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych mających zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4, które mają zastosowanie przy ocenie spełnienia przez statki wymagań technicznych oraz daty rozpoczęcia ich stosowania

  PDF  

 PDF

22-03-2021
16 Zarządzenie nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie  utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego   PDF    22-03-2021
17 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wejścia w życie Wielostronnej umowy specjalnej RID 1/2021 zawartej na podstawie Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. PDF 22-03-2021
       
18 Zarządzenie nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad i procedur wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

PDF

PDF

PDF

25-03-2021
19 Decyzja nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 08-04-2021
20 Zarządzenie nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, gospodarka wodna, transport oraz żegluga śródlądowa

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

27-04-2021
21 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M336 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 27-04-2021
22 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2021 r.w sprawie wejścia w życie Umów wielostronnych M028 oraz M029 zawartych na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN), sporządzonej w Genewie dnia 26 maja 2000 r. PDF 29-04-2021
23 Zarządzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu stałego dyżuru

PDF

PDF

PDF

29-04-2021
24 Zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych oraz programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów PDF

04-05-2021

 

25 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań techniczych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 14-05-2021
26 Decyzja nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 20 maja 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 20-05-2021
27 Zarządzenie nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zasad organizacji  i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury nadzoru nad instytutami badawczymi

PDF

PDF

31-05-2021
28 Decyzja nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 08-06-2021
29 Zarządzenie nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w działach administracji rządowej, którymi kieruje Minister Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

16-06-2021
30 Zarządzenie nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji budżetu dla części 21, 22, 39 i 69 

PDF

PDF

18-06-2021
31 Decyzja nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 18-06-2021
32 Zarządzenie nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków PDF 02-07-2021
33 Decyzja nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 22-07-2021
34 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających stwierdzenie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 10-08-2021
35 Decyzja nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 13-08-2021
36 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu instytucji klasyfikacyjnych uznanych przez Komisję Europejską PDF 16-08-2021
37 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności inspekcyjnych PDF 16-08-2021
38 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu podmiotów upoważnionych do wykonywania pomiaru statku PDF 16-08-2021
39 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M338 zawartej na podstawie Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 03-09-2021
40 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwot tych dotacji PDF 15-09-2021
41 Zarządzenie nr 18 Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury PDF 16-09-2021
42

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wejścia w życie Wielostronnej umowy specjalnej RID 4/2021 zawartej na podstawie Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

PDF 17-09-2021
43 Zarządzenie nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetu państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

20-09-2021
44 Decyzja nr 23 Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 21-09-2021
45 Zarządzenie nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie PDF 27-09-2021
46 Zarządzenie nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 21, 22, 39 i 69, dysponenta Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dysponenta Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

30-09-2021
47 Zarządzenie nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania Polskiego Komitetu Wielkich Zapór POLCOLD PDF 30-09-2021
48 Zarządzenie nr 22 Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz jej siedziby PDF 14-10-2021
49 Decyzja nr 28 Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

PDF

19-10-2021
50 Decyzja nr 29 Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 08-11-2021
51 Decyzja nr 31 Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 17-11-2021
52 Zarządzenie nr 23 Ministra Infratsruktury z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw Ruchu Rowerowego i Bezpieczństwa Ruchu Drogowego PDF 09-12-2021
53 Decyzja nr 32 Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 14-12-2021
54 Zarządzenie nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Infrastruktury z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021 - 2025 PDF 15-12-2021
55 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska oraz gospodarka wodna

PDF

PDF

PDF

PDF

21-12-2021
56 Zarządzenie nr 26 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opisu systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

 

21-12-2021
57 Zarządzenie nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia i powołania Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych PDF 22-12-2021
58 Zarządzenie nr 27 Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Ministra Infrastruktury do spraw organizacji Igrzysk Europejskich w 2023 roku PDF 30-12-2021
Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
       
1 Zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu PDF 10-01-2020
2 Decyzja nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 24-01-2020
3 Decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 18-02-2020
Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury PDF 19-02-2020
5   Zarządzenie nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

PDF

PDF

PDF

21-02-2020
6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M300 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. PDF 26-02-2020
7 Zarządzenie nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia działowego w działach administracji rządowej łączność oraz transport pod kryptonimem "Infrastruktura-19" PDF 02-03-2020
8 Zarządzenie nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustalenie podziału pracy w kierownictwie MInisterstwa Infrastruktury PDF 03-03-2020
9 Zarządzenie nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2020 roku

PDF

PDF

11-03-2020
10 Decyzja nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 11-03-2020
11 Zarządzenie nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

16-03-2020
12 Zarządzenie nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia działowego w działach administracji rządowej łączność oraz transport pod kryptonimem "Infrastruktura-19" PDF 17-03-2020
13 Decyzja nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2021 r. PDF 18-03-2020
14 Zarządzenie nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegająych się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

18-03-2020
    15     Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 324 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

PDF

PDF

PDF

26-03-2020
16 Zarządzenie nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Unijnych Projektów Transportowych

PDF

PDF

PDF

31-03-2020
17 Zarządzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu w sektorze transportu PDF 06-04-2020
18 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 327 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

PDF

PDF

PDF

07-04-2020
19 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 326 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

PDF

PDF

PDF

09-04-2020
20 Decyzja nr 6 Ministra Infratsruktury z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 17-04-2020
21 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wejścia w życie Wielostronnej umowy specjalnej RID 3/2020 zawartej na podstawie Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

PDF

PDF

PDF

29-04-2020
22 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wejścia w życie Wielostronnej umowy specjalnej RID 1/2020 zawartej na podstawie Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

PDF

PDF

PDF

29-04-2020
23 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wejścia w życie Wielostronnej umowy specjalnej RID 4/2020 zawartej na podstawie Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

PDF

PDF

PDF

29-04-2020
24 Zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw wsparcia Ministra Skarbu Państwa w procesie notyfikacji pomocy publicznej udzielonej spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PDF 21-05-2020
25 Zarządzenie nr 13 MInistra Infrastruktury z dnia 22 maja 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania nowego systemu poboru opłat dla pojazdów ciężkich i lekkich PDF 22-05-2020
26 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwot tych dotacji PDF 29-05-2020
27 Zarządzenie nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2020 r.  w sprawie wprowadzenia do stosowania Wytycznych Ministra Infrastruktury do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej łączność oraz transport na rok 2020

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

01-06-2020
28 Decyzja nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 04-06-2020
29 Zarządzenie nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniejące zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń PDF 07-07-2020
30 Zarządzenie nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie planów operacyjnych funkcjonowania oraz planów funkcjonowania przedsiebiorców w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

PDF

PDF

 

29-07-2020

 

31 Zarządzenie nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego PDF 04-08-2020
32 Zarządzenie nr 18 Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu w Ministerstwie Infrastruktury PDF 14-08-2020
33 Zarządzenie nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych PDF 18-08-2020
34 Decyzja nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 24-08-2020
35 Decyzja nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 03-09-2020
36 Zarządzenie nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 26 i 39, dysponenta Funduszu Dróg Samorządowych oraz dysponenta Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o chrakterze użyteczności publicznej w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

07-09-2020
37 Zarządzenie nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetowych państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury PDF 15-09-2020
38 Decyzja nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

 

18-09-2020
39 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia Zasad Zarządzania

PDF

PDF

PDF
25-09-2020
40 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M330 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

PDF

PDF

13-11-2020
41 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M331 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 20-11-2020
       
42 Decyzja nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Infrastruktury PDF 26-11-2020
43 Zarządzenie nr 22 Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o wsparcie finansowe dla właściceli albo armatorów jachtów komercyjnych z których są prowadzone połowy rekreacyjne PDF 30-11-2020
       
44 Zarządzenie nr 23 Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury PDF 07-12-2020
45 Zarządzenie nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych PDF 07-12-2020
46 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadznia badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 14-12-2020
47 Decyzja nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 16-12-2020
48 Zarządzenie nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy regulacji zniesionego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Infratsruktury w zakresie zasad rachunkowości obowiązujących przed dniem przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury PDF 30-12-2020
49 Zarządzenie nr 26 Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infratsruktury instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

PDF

PDF

30-12-2020
          
Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1 Decyzja nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r.       PDF      2019-01-07
2 Decyzja nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-01-09
3

Zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

PDF 2019-01-21
4 Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Unijnych Projektów Transportowych

PDF

PDF

2019-01-21
5 Decyzja nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2019-01-28
6 Zarządzenie nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia i powołania Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych oraz programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów PDF 2019-01-28
7 Decyzja nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-02-01
8 Zarządzenie nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw analizy dokumentacji dotyczącej prywatyzacji spółek PKP Energetyka S.A. oraz Polskie Koleje Linowe S.A. PDF 2019-02-18
9 Decyzja nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r.     PDF     2019-02-19
10 Zarządzenie nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2019 r.

PDF

PDF

2019-02-19
11 Zarządzenie nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie szkolenia obronnego w działach administracji rządowej łączność oraz transport

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2019-02-19
12 Decyzja nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia  rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2019-02-28
13 Decyzja nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-03-08
14 Zarządzenie nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2019-03-21
15  Decyzja nr 14 MInistra Infrastruktury z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 2019-03-25
16 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej - łączność oraz transport

PDF

PDF

PDF

2019-03-27
17 Zarządzenie nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Opisu systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2019-03-27
18 Zarządzenie nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Rady do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego PDF 2019-03-29
19 Zarządzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury PDF 2019-04-12
20 Zarządzenie nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania propozycji modyfikacji wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) PDF 2019-04-12
21 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/01/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2019-04-19
22 Decyzja nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-04-19
23 Decyzja nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2019-04-29
24 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/02/2019 z postępowania w sprawie wypadku

PDF

PDF

2019-05-16
25 Zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Rady do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego PDF 2019-05-23
26 Zarządzenie nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury PDF 2019-05-23
27 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 2019-05-23
28  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwot tych dotacji PDF 2019-05-23
29 Decyzja nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-05-28
30 Zarządzenie nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministertswa Infrastruktury PDF 2019-06-07
31 Zarządzenie nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie konkursu "CPK Innowacje" PDF 2019-06-10
32 Decyzja nr 26 Ministra Infrastruktury z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-07-01
33 Zarządzenie nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania Rady eksperckiej do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej PDF 2019-07-04
34 Decyzja nr 27 Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2019-07-11
35 Zarządzenie nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu PDF 2019-07-18
36 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunkow lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 2019-07-18
37 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/04/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2019-07-31
38 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 321 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia  30 września 1957 r.

PDF

PDF

2019-08-01
39 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/03/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2019-08-01
40 Decyzja nr 30 Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczkow pocztowych na 2019 r. PDF 2019-08-12
41 Decyzja nr 31 Ministra Infrastruktury z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-08-20
42 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 318 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia  30 września 1957 r. PDF 2019-08-23
43 Zarządzenie nr 18 Ministra Infrastruktury z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 26 i 39, dysponenta Funduszu Dróg Samorządowych oraz dysponenta Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2019-09-13
44 Decyzja nr 33 Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-09-23
45 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Raportu Rocznego za 2018 rok z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

PDF

PDF

2019-09-30
46 Zarządzenie nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetu państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

2019-10-04
47 Zarządzenie nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych PDF 2019-10-09
48 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/05/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2019-10-25
49 Decyzja nr 34 Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-10-29
50 Decyzja nr 35 Ministra Infrastruktury z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2019-11-22
51 Decyzja nr 36 Ministra Infrastruktury z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 2019-11-22
52 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 2019-12-02
53 Zarządzenie nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Infrastruktury z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020 PDF 2019-12-10
54 Decyzja nr 37 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

PDF

2019-12-18
Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1 Decyzja Nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-01-25
2 Zarządzenie Nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych PDF 2018-02-01
3 Decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponenetem jest Minister Infrastruktury PDF 2018-02-14
4 Decyzja Nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-02-14
5 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej  Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/05/2017 z postępowania w sprawie wypadku kolejowego

PDF

PDF

2018-02-15
6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej  Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/03/2017 z postępowania w sprawie incydentu kolejowego

PDF

PDF

2018-02-15
7 Decyzja Nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-03-01
8 Decyzja Nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-03-12
9 Decyzja Nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-03-26
10 Decyzja Nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2018-03-29
11 Decyzja Nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-04-20
12 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej PDF 2018-04-25
13 Decyzja Nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-04-26
14 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej  Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/01/2018 z postępowania w sprawie poważnego wypadku kolejowego

PDF

PDF

2018-05-14
15 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej  Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/02/2018 z postępowania w sprawie poważnego wypadku kolejowego

PDF

PDF

2018-05-14
16 Decyzja Nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-05-29
17 Decyzja Nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-06-11
18 Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie szkolenia obronnego w działach administracji rządowej transport oraz łączność

PDF

PDF

2018-06-14
19 Zarządzenie Nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury PDF 2018-06-21
20 Decyzja Nr 26 Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-06-26
21 Zarządzenie Nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń PDF 2018-06-27
22 Decyzja Nr 27 Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-06-28
23 Zarządzenie Nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego PDF 2018-07-11
24 Decyzja Nr 28 Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-07-12
25 Zarządzenie Nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu nadzoru nad przedsiębiorstwem państwowym "Porty Lotnicze" PDF 2018-07-27
26 Zarządzenie Nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących nadzoru Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nad przygotowaniem dróg publicznych na potrzeby obrony państwa PDF 2018-07-27
27 Zarządzenie Nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury PDF 2018-07-30
28 Zarządzenie Nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury PDF 2018-08-02
    29     Decyzja Nr 29 Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.     PDF 2018-08-07
   30     Zarządzenie Nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie systemu stalego dyżuru

PDF

PDF

PDF

2018-08-07
31 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 299 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 2018-08-13
32 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru producenta blankietów dokumentów komunikacyjnych PDF 2018-08-31
  33   Decyzja Nr 30  Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-08-31
34 Decyzja Nr 31 Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-09-04
35 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej  Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/03/2018 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2018-09-05
36 Zarządzenie Nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu w Ministerstwie Infrastruktury PDF 2018-09-12
37 Zarządzenie Nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 26 i 39 w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

2018-09-14
38 Zarządzenie Nr 15 Ministra infrastruktury z dnia 14 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do wykonywania niektórych czynności w sprawach wynikających z przepisów Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 2018-09-17
39 Zarządzenie Nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Infrastruktury oraz w jednostkach budzetowych funkcjonujacych w częsciach budżetu państwa 26 i 39 PDF 2018-09-17
40 Zarządzenie Nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infrastruktury instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

PDF

PDF

PDF

PDF

2018-09-25
41 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2018 r. w sprawie Raportu Rocznego z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

PDF

PDF

2018-10-03
42 Decyzja Nr 32 Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-10-17
43 Zarządzenie Nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania wdrożenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) PDF 2018-10-17
44 Decyzja Nr 34 Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-10-19
45 Zarządzenie Nr 18 Ministra Infrastruktury z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetu państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury PDF 2018-10-24
46 Zarządzenie Nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury nadzoru nad instytutami badawczymi PDF 2018-10-25
47 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/04/2018 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2018-10-29
48 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/05/2018 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2018-10-29
49 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 2018-10-29
50 Zarządzenie Nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika do spraw otwartości danych w Ministerstwie Infrastruktury. PDF 2018-10-31
51 Zarządzenie Nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad PDF 2018-11-09
52 Decyzja Nr 35 Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2018 r zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-11-19
     53     Zarządzenie Nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie procedury planowania i realizacji budżetu dla części 26 i 39 PDF 2018-11-23
 54 Decyzja Nr 36 Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-11-29
55 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/6/2018 z postępowania w sprawie wypadku

PDF

PDF

2018-11-30
56 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/07/2018 z postępowania w sprawie wypadku

PDF

PDF

2018-11-30
57 Decyzja Nr 37 Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-12-05
58 Zarządzenie Nr 22 Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Infrastruktury z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 PDF 2018-12-10
59 Zarządzenie Nr 23 Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infrastruktury instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

PDF

PDF

2018-12-12
60 Zarządzenie Nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych PDF 2018-12-21