Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
       
       
       
       
1 Decyzja nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r.       PDF      2019-01-07
2 Decyzja nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-01-09
3

Zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

PDF 2019-01-21
4 Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Unijnych Projektów Transportowych

PDF

PDF

2019-01-21
5 Decyzja nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2019-01-28
6 Zarządzenie nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia i powołania Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych oraz programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów PDF 2019-01-28
7 Decyzja nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-02-01
8 Zarządzenie nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw analizy dokumentacji dotyczącej prywatyzacji spółek PKP Energetyka S.A. oraz Polskie Koleje Linowe S.A. PDF 2019-02-18
9 Decyzja nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r.     PDF     2019-02-19
10 Zarządzenie nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2019 r.

PDF

PDF

2019-02-19
11 Zarządzenie nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie szkolenia obronnego w działach administracji rządowej łączność oraz transport

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2019-02-19
12 Decyzja nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia  rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2019-02-28
13 Decyzja nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-03-08
14 Zarządzenie nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2019-03-21
15  Decyzja nr 14 MInistra Infrastruktury z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 2019-03-25
16 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej - łączność oraz transport

PDF

PDF

PDF

2019-03-27
17 Zarządzenie nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Opisu systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2019-03-27
18 Zarządzenie nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Rady do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego PDF 2019-03-29
19 Zarządzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury PDF 2019-04-12
20 Zarządzenie nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania propozycji modyfikacji wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) PDF 2019-04-12
21 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/01/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2019-04-19
22 Decyzja nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-04-19
23 Decyzja nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2019-04-29
24 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/02/2019 z postępowania w sprawie wypadku

PDF

PDF

2019-05-16
25 Zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Rady do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego PDF 2019-05-23
26 Zarządzenie nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury PDF 2019-05-23
27 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 2019-05-23
28  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwot tych dotacji PDF 2019-05-23
29 Decyzja nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-05-28
30 Zarządzenie nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministertswa Infrastruktury PDF 2019-06-07
31 Zarządzenie nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie konkursu "CPK Innowacje" PDF 2019-06-10
32 Decyzja nr 26 Ministra Infrastruktury z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-07-01
33 Zarządzenie nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania Rady eksperckiej do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej PDF 2019-07-04
34 Decyzja nr 27 Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2019-07-11
35 Zarządzenie nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu PDF 2019-07-18
36 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunkow lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 2019-07-18
37 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/04/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2019-07-31
38 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 321 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia  30 września 1957 r.

PDF

PDF

2019-08-01
39 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/03/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2019-08-01
40 Decyzja nr 30 Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczkow pocztowych na 2019 r. PDF 2019-08-12
41 Decyzja nr 31 Ministra Infrastruktury z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-08-20
42 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 318 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia  30 września 1957 r. PDF 2019-08-23
43 Zarządzenie nr 18 Ministra Infrastruktury z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 26 i 39, dysponenta Funduszu Dróg Samorządowych oraz dysponenta Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2019-09-13
44 Decyzja nr 33 Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-09-23
45 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Raportu Rocznego za 2018 rok z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

PDF

PDF

2019-09-30
46 Zarządzenie nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetu państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

2019-10-04
47 Zarządzenie nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych PDF 2019-10-09
48 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/05/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2019-10-25
49 Decyzja nr 34 Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-10-29
50 Decyzja nr 35 Ministra Infrastruktury z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2019-11-22
51 Decyzja nr 36 Ministra Infrastruktury z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 2019-11-22
52 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 2019-12-02
53 Zarządzenie nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Infrastruktury z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020 PDF 2019-12-10
54 Decyzja nr 37 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

PDF

2019-12-18
  • 2019
  • 2018
Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
       
       
       
       
1 Decyzja nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r.       PDF      2019-01-07
2 Decyzja nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-01-09
3

Zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

PDF 2019-01-21
4 Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Unijnych Projektów Transportowych

PDF

PDF

2019-01-21
5 Decyzja nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2019-01-28
6 Zarządzenie nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia i powołania Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych oraz programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów PDF 2019-01-28
7 Decyzja nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-02-01
8 Zarządzenie nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw analizy dokumentacji dotyczącej prywatyzacji spółek PKP Energetyka S.A. oraz Polskie Koleje Linowe S.A. PDF 2019-02-18
9 Decyzja nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r.     PDF     2019-02-19
10 Zarządzenie nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2019 r.

PDF

PDF

2019-02-19
11 Zarządzenie nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie szkolenia obronnego w działach administracji rządowej łączność oraz transport

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2019-02-19
12 Decyzja nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia  rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2019-02-28
13 Decyzja nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-03-08
14 Zarządzenie nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2019-03-21
15  Decyzja nr 14 MInistra Infrastruktury z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 2019-03-25
16 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej - łączność oraz transport

PDF

PDF

PDF

2019-03-27
17 Zarządzenie nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Opisu systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2019-03-27
18 Zarządzenie nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Rady do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego PDF 2019-03-29
19 Zarządzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury PDF 2019-04-12
20 Zarządzenie nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania propozycji modyfikacji wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) PDF 2019-04-12
21 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/01/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2019-04-19
22 Decyzja nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-04-19
23 Decyzja nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2019-04-29
24 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/02/2019 z postępowania w sprawie wypadku

PDF

PDF

2019-05-16
25 Zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Rady do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego PDF 2019-05-23
26 Zarządzenie nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury PDF 2019-05-23
27 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 2019-05-23
28  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwot tych dotacji PDF 2019-05-23
29 Decyzja nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-05-28
30 Zarządzenie nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministertswa Infrastruktury PDF 2019-06-07
31 Zarządzenie nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie konkursu "CPK Innowacje" PDF 2019-06-10
32 Decyzja nr 26 Ministra Infrastruktury z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-07-01
33 Zarządzenie nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania Rady eksperckiej do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej PDF 2019-07-04
34 Decyzja nr 27 Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2019-07-11
35 Zarządzenie nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu PDF 2019-07-18
36 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunkow lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 2019-07-18
37 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/04/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2019-07-31
38 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 321 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia  30 września 1957 r.

PDF

PDF

2019-08-01
39 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/03/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2019-08-01
40 Decyzja nr 30 Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczkow pocztowych na 2019 r. PDF 2019-08-12
41 Decyzja nr 31 Ministra Infrastruktury z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-08-20
42 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 318 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia  30 września 1957 r. PDF 2019-08-23
43 Zarządzenie nr 18 Ministra Infrastruktury z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 26 i 39, dysponenta Funduszu Dróg Samorządowych oraz dysponenta Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2019-09-13
44 Decyzja nr 33 Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-09-23
45 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Raportu Rocznego za 2018 rok z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

PDF

PDF

2019-09-30
46 Zarządzenie nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetu państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

2019-10-04
47 Zarządzenie nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych PDF 2019-10-09
48 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/05/2019 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2019-10-25
49 Decyzja nr 34 Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2019-10-29
50 Decyzja nr 35 Ministra Infrastruktury z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2019-11-22
51 Decyzja nr 36 Ministra Infrastruktury z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 2019-11-22
52 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 2019-12-02
53 Zarządzenie nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Infrastruktury z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020 PDF 2019-12-10
54 Decyzja nr 37 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

PDF

2019-12-18
Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1 Decyzja Nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-01-25
2 Zarządzenie Nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych PDF 2018-02-01
3 Decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponenetem jest Minister Infrastruktury PDF 2018-02-14
4 Decyzja Nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-02-14
5 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej  Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/05/2017 z postępowania w sprawie wypadku kolejowego

PDF

PDF

2018-02-15
6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej  Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/03/2017 z postępowania w sprawie incydentu kolejowego

PDF

PDF

2018-02-15
7 Decyzja Nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-03-01
8 Decyzja Nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-03-12
9 Decyzja Nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-03-26
10 Decyzja Nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. PDF 2018-03-29
11 Decyzja Nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-04-20
12 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej PDF 2018-04-25
13 Decyzja Nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-04-26
14 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej  Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/01/2018 z postępowania w sprawie poważnego wypadku kolejowego

PDF

PDF

2018-05-14
15 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej  Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/02/2018 z postępowania w sprawie poważnego wypadku kolejowego

PDF

PDF

2018-05-14
16 Decyzja Nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-05-29
17 Decyzja Nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-06-11
18 Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie szkolenia obronnego w działach administracji rządowej transport oraz łączność

PDF

PDF

2018-06-14
19 Zarządzenie Nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury PDF 2018-06-21
20 Decyzja Nr 26 Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-06-26
21 Zarządzenie Nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń PDF 2018-06-27
22 Decyzja Nr 27 Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-06-28
23 Zarządzenie Nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego PDF 2018-07-11
24 Decyzja Nr 28 Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-07-12
25 Zarządzenie Nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu nadzoru nad przedsiębiorstwem państwowym "Porty Lotnicze" PDF 2018-07-27
26 Zarządzenie Nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących nadzoru Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nad przygotowaniem dróg publicznych na potrzeby obrony państwa PDF 2018-07-27
27 Zarządzenie Nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury PDF 2018-07-30
28 Zarządzenie Nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury PDF 2018-08-02
    29     Decyzja Nr 29 Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.     PDF 2018-08-07
   30     Zarządzenie Nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie systemu stalego dyżuru

PDF

PDF

PDF

2018-08-07
31 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 299 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 2018-08-13
32 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru producenta blankietów dokumentów komunikacyjnych PDF 2018-08-31
  33   Decyzja Nr 30  Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniajaca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-08-31
34 Decyzja Nr 31 Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-09-04
35 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej  Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/03/2018 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2018-09-05
36 Zarządzenie Nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu w Ministerstwie Infrastruktury PDF 2018-09-12
37 Zarządzenie Nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 26 i 39 w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

2018-09-14
38 Zarządzenie Nr 15 Ministra infrastruktury z dnia 14 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do wykonywania niektórych czynności w sprawach wynikających z przepisów Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 2018-09-17
39 Zarządzenie Nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Infrastruktury oraz w jednostkach budzetowych funkcjonujacych w częsciach budżetu państwa 26 i 39 PDF 2018-09-17
40 Zarządzenie Nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infrastruktury instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

PDF

PDF

PDF

PDF

2018-09-25
41 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2018 r. w sprawie Raportu Rocznego z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

PDF

PDF

2018-10-03
42 Decyzja Nr 32 Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-10-17
43 Zarządzenie Nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania wdrożenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) PDF 2018-10-17
44 Decyzja Nr 34 Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-10-19
45 Zarządzenie Nr 18 Ministra Infrastruktury z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetu państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury PDF 2018-10-24
46 Zarządzenie Nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury nadzoru nad instytutami badawczymi PDF 2018-10-25
47 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/04/2018 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2018-10-29
48 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/05/2018 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2018-10-29
49 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 2018-10-29
50 Zarządzenie Nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika do spraw otwartości danych w Ministerstwie Infrastruktury. PDF 2018-10-31
51 Zarządzenie Nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad PDF 2018-11-09
52 Decyzja Nr 35 Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2018 r zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-11-19
     53     Zarządzenie Nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie procedury planowania i realizacji budżetu dla części 26 i 39 PDF 2018-11-23
 54 Decyzja Nr 36 Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2018-11-29
55 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/6/2018 z postępowania w sprawie wypadku

PDF

PDF

2018-11-30
56 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/07/2018 z postępowania w sprawie wypadku

PDF

PDF

2018-11-30
57 Decyzja Nr 37 Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2018-12-05
58 Zarządzenie Nr 22 Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Infrastruktury z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 PDF 2018-12-10
59 Zarządzenie Nr 23 Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infrastruktury instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

PDF

PDF

2018-12-12
60 Zarządzenie Nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych PDF 2018-12-21