Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
       
1 Zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu PDF 10-01-2020
2 Decyzja nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 24-01-2020
3 Decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 18-02-2020
Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury PDF 19-02-2020
5   Zarządzenie nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

PDF

PDF

PDF

21-02-2020
6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M300 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. PDF 26-02-2020
7 Zarządzenie nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia działowego w działach administracji rządowej łączność oraz transport pod kryptonimem "Infrastruktura-19" PDF 02-03-2020
8 Zarządzenie nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustalenie podziału pracy w kierownictwie MInisterstwa Infrastruktury PDF 03-03-2020
9 Zarządzenie nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2020 roku

PDF

PDF

11-03-2020
10 Decyzja nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 11-03-2020
11 Zarządzenie nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

16-03-2020
12 Zarządzenie nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia działowego w działach administracji rządowej łączność oraz transport pod kryptonimem "Infrastruktura-19" PDF 17-03-2020
13 Decyzja nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2021 r. PDF 18-03-2020
14 Zarządzenie nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegająych się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

18-03-2020
    15     Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 324 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

PDF

PDF

PDF

26-03-2020
16 Zarządzenie nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Unijnych Projektów Transportowych

PDF

PDF

PDF

31-03-2020
17 Zarządzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu w sektorze transportu PDF 06-04-2020
18 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 327 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

PDF

PDF

PDF

07-04-2020
19 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 326 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

PDF

PDF

PDF

09-04-2020
20 Decyzja nr 6 Ministra Infratsruktury z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 17-04-2020
21 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wejścia w życie Wielostronnej umowy specjalnej RID 3/2020 zawartej na podstawie Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

PDF

PDF

PDF

29-04-2020
22 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wejścia w życie Wielostronnej umowy specjalnej RID 1/2020 zawartej na podstawie Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

PDF

PDF

PDF

29-04-2020
23 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wejścia w życie Wielostronnej umowy specjalnej RID 4/2020 zawartej na podstawie Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

PDF

PDF

PDF

29-04-2020
24 Zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw wsparcia Ministra Skarbu Państwa w procesie notyfikacji pomocy publicznej udzielonej spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PDF 21-05-2020
25 Zarządzenie nr 13 MInistra Infrastruktury z dnia 22 maja 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania nowego systemu poboru opłat dla pojazdów ciężkich i lekkich PDF 22-05-2020
26 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwot tych dotacji PDF 29-05-2020
27 Zarządzenie nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2020 r.  w sprawie wprowadzenia do stosowania Wytycznych Ministra Infrastruktury do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej łączność oraz transport na rok 2020

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

01-06-2020
28 Decyzja nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 04-06-2020
29 Zarządzenie nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniejące zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń PDF 07-07-2020
30 Zarządzenie nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie planów operacyjnych funkcjonowania oraz planów funkcjonowania przedsiebiorców w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

PDF

PDF

 

29-07-2020

 

31 Zarządzenie nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego PDF 04-08-2020
32 Zarządzenie nr 18 Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu w Ministerstwie Infrastruktury PDF 14-08-2020
33 Zarządzenie nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych PDF 18-08-2020
34 Decyzja nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 24-08-2020
35 Decyzja nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r. PDF 03-09-2020
36 Zarządzenie nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 26 i 39, dysponenta Funduszu Dróg Samorządowych oraz dysponenta Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o chrakterze użyteczności publicznej w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

07-09-2020
37 Zarządzenie nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetowych państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury PDF 15-09-2020
38 Decyzja nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

 

18-09-2020
39 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia Zasad Zarządzania

PDF

PDF

PDF
25-09-2020
40 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M330 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

PDF

PDF

13-11-2020
41 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M331 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 20-11-2020
       
42 Decyzja nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Infrastruktury PDF 26-11-2020
43 Zarządzenie nr 22 Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o wsparcie finansowe dla właściceli albo armatorów jachtów komercyjnych z których są prowadzone połowy rekreacyjne PDF 30-11-2020
       
44 Zarządzenie nr 23 Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury PDF 07-12-2020
45 Zarządzenie nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych PDF 07-12-2020
46 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadznia badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 14-12-2020
47 Decyzja nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 16-12-2020
48 Zarządzenie nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy regulacji zniesionego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Infratsruktury w zakresie zasad rachunkowości obowiązujących przed dniem przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury PDF 30-12-2020
49 Zarządzenie nr 26 Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infratsruktury instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

PDF

PDF

30-12-2020