Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1 Zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury PDF 08-01-2021
2 Decyzja nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 14-01-2021
3 Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu w Ministerstwie Infrastruktury PDF 15-01-2021
4 Decyzja nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 25-01-2021
5 Zarządzenie nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie określenia regulaminu Rady Żeglugi Śródlądowej PDF 01-02-2021
6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M027 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN), sporządzonej w Genewie dnia 26 maja 2000 r. PDF 01-02-2021
7 Zarządzenie nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury PDF 05-02-2021
8 Decyzja nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 05-02-2021
9 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M333 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 09-02-2021
10 Obiweszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M334 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 09-02-2021
11 Zarządzenie nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Infrastruktury oraz w jednostkach budżetowych funkcjonujących w częściach budżetu państwa 21, 22, 39 i 69

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

12-02-2021
12 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wykazu dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej PDF 16-02-2021
13 Zarządzenie nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu w sektorze transportu PDF 18-03-2021
14 Zarządzenie nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Monitorowania Zagrożeń PDF 18-03-2021
15 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych mających zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4, które mają zastosowanie przy ocenie spełnienia przez statki wymagań technicznych oraz daty rozpoczęcia ich stosowania

  PDF  

 PDF

22-03-2021
16 Zarządzenie nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie  utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego   PDF    22-03-2021
17 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wejścia w życie Wielostronnej umowy specjalnej RID 1/2021 zawartej na podstawie Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. PDF 22-03-2021
       
18 Zarządzenie nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad i procedur wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

PDF

PDF

PDF

25-03-2021
19 Decyzja nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 08-04-2021
20 Zarządzenie nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, gospodarka wodna, transport oraz żegluga śródlądowa

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

27-04-2021
21 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M336 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 27-04-2021
22 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2021 r.w sprawie wejścia w życie Umów wielostronnych M028 oraz M029 zawartych na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN), sporządzonej w Genewie dnia 26 maja 2000 r. PDF 29-04-2021
23 Zarządzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu stałego dyżuru

PDF

PDF

PDF

29-04-2021
24 Zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych oraz programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów PDF

04-05-2021

 

25 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań techniczych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 14-05-2021
26 Decyzja nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 20 maja 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 20-05-2021
27 Zarządzenie nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zasad organizacji  i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury nadzoru nad instytutami badawczymi

PDF

PDF

31-05-2021
28 Decyzja nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 08-06-2021
29 Zarządzenie nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w działach administracji rządowej, którymi kieruje Minister Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

16-06-2021
30 Zarządzenie nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji budżetu dla części 21, 22, 39 i 69 

PDF

PDF

18-06-2021
31 Decyzja nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 18-06-2021
32 Zarządzenie nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków PDF 02-07-2021
33 Decyzja nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 22-07-2021
34 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających stwierdzenie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 10-08-2021
35 Decyzja nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 13-08-2021
36 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu instytucji klasyfikacyjnych uznanych przez Komisję Europejską PDF 16-08-2021
37 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności inspekcyjnych PDF 16-08-2021
38 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu podmiotów upoważnionych do wykonywania pomiaru statku PDF 16-08-2021
39 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M338 zawartej na podstawie Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 03-09-2021
40 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwot tych dotacji PDF 15-09-2021
41 Zarządzenie nr 18 Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury PDF 16-09-2021
42

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wejścia w życie Wielostronnej umowy specjalnej RID 4/2021 zawartej na podstawie Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

PDF 17-09-2021
43 Zarządzenie nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetu państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

20-09-2021
44 Decyzja nr 23 Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 21-09-2021
45 Zarządzenie nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie PDF 27-09-2021
46 Zarządzenie nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 21, 22, 39 i 69, dysponenta Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dysponenta Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

30-09-2021
47 Zarządzenie nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania Polskiego Komitetu Wielkich Zapór POLCOLD PDF 30-09-2021
48 Zarządzenie nr 22 Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz jej siedziby PDF 14-10-2021
49 Decyzja nr 28 Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

PDF

19-10-2021
50 Decyzja nr 29 Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 08-11-2021
51 Decyzja nr 31 Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 17-11-2021
52 Zarządzenie nr 23 Ministra Infratsruktury z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw Ruchu Rowerowego i Bezpieczństwa Ruchu Drogowego PDF 09-12-2021
53 Decyzja nr 32 Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe PDF 14-12-2021
54 Zarządzenie nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Infrastruktury z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021 - 2025 PDF 15-12-2021
55 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska oraz gospodarka wodna

PDF

PDF

PDF

PDF

21-12-2021
56 Zarządzenie nr 26 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opisu systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Infrastruktury

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

 

21-12-2021
57 Zarządzenie nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia i powołania Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych PDF 22-12-2021
58 Zarządzenie nr 27 Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Ministra Infrastruktury do spraw organizacji Igrzysk Europejskich w 2023 roku PDF 30-12-2021